Haber Detayı
15 Mayıs 2020 - Cuma 09:45 Bu haber 14866 kez okundu
 
KUM VE ASFALT MICIRI mal alımı
KUM VE ASFALT MICIRI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
RESMİ İLANLAR Haberi
KUM VE ASFALT MICIRI mal alımı

 

İKN

:

2020/229481

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ESKİL BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

MERKEZ MAH. Ş.RECEP BOZDAĞ CAD.3/1 68800 ESKİL/AKSARAY

c) Telefon ve faks numarası

:

3824114005 - 3824114735

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KUM VE ASFALT MICIRI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

25.000 ton 0-19 mm. Yol Temel Malzemesi (15.000 tonu Nakliyeli 10.000 tonu ocaktan teslim), 5.000 ton 0-25 mm. Yol Temel Malzemesi (Ocaktan Teslim) ve 4.000 ton Asfalt Mıcırı (Ocaktan Teslim)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

5.000 ton Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 0-25 mm lik yol temel malzemesi, 10.000 ton Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 0-19 mm lik yol temel malzemesi ve 4.000 ton Asfalt Mıcırı yüklenici tarafından yüklemesinin yapılmasına müteakip Ocaktan (İşyerinden) ya da yüklenicinin stok alanından teslim edilecek olup, taşıması idareye aittir. 15.000 ton Ocak Taşından Konkasörle kırılmış ve elenmiş 0-19 mm lik yol temel malzemesi; Ocaktan (İşyerinden) ya da yüklenicinin stok alanından yüklenici tarafından yüklenecek ve yine yüklenici tarafından İdarenin belirleyeceği yol güzergahlarına nakliyesi yapılarak idarenin belirleyeceği şekilde teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip, İdarenin ihtiyacına binaen 2020 yılı içerisinde peyderpey olarak (22.12.2020 tarihine kadar) Yüklenicinin nakliyesini yapacağı malları İdarenin belirleyeceği yol güzergahlarına idarenin istediği şekilde teslim edecek olup, idarenin nakliyesini yapacağı malları işyerinden ya da stok alanından yüklemesini yaparak teslim edecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

29.06.2020


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

02.06.2020 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Eskil Belediyesi Meclis Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Ocak Taşından konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Asfalt Mıcırı ve/veya Filler Malzeme Üretimi ve/veya bu malzemelerin satış işleri benzeri iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.Kaynak: Editör:
Etiketler: KUM, VE, ASFALT, MICIRI, mal, alımı, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı
Kişisel verilerinizin işlendiğini ve saklandığını 6698 sayılı KVKK Md.10 aydınlatma yükümlülüğü kapsamında tarafınıza bildirmek isteriz.