Haber Detayı
05 Aralık 2019 - Perşembe 17:51 Bu haber 28459 kez okundu
 
ESKİL MALMÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
ESKİL MALMÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
RESMİ İLANLAR Haberi
ESKİL MALMÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No İli/İlçesi  Mahalle/Köyü   Cinsi         Ada  Parsel   Yüzölçümü m2   Hazine Hissesi Yüzölçümü m2 İmar Durumu Tahmini Satış Bedeli Geçici Teminat           İhalenin
  Tarih      Saati  
1 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 224 5 474,70 Tam konut alanı 20.000,00 5.000,00 19.12.2019 09:20
2 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 942 16 700,00 651,18 konut alanı 36.000,00 9.000,00 19.12.2019 09:30
3 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 690 26 798,54 Tam konut alanı 54.300,72 13.576,00 19.12.2019 09:40
4 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 695 16 704,16 498,63 konut alanı 32.500,00 8.125,00 19.12.2019 09:50

1-Aksaray İli Eskil İlçesinde bulunan ve yukarıda gerekli bilgileri verilen 4 adet taşınmazın satış ihalesi hizalarında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Eskil Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır.

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

       a) Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuzun; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları

(Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.         b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

  1. Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri
  2. Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
  3. Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odasından yahutbenzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik , adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

3-Hazine taşınmazlarının satışı KDV' den muaf olup, satış tarihini takip eden yıldan itibaren Beş (5) yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir. 4-İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

5-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K. 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır

6- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksit yapılabilecektir.

7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8-İşgalli taşınmazlardan doğabilecek her türlü

ihtilaflar alıcısına aittir.

9-İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

 

İLAN OLUNUR

Kaynak: (ESKİL GAZETESİ) - ESKİL GAZETESİ Editör: Hilmi YOL
Etiketler: ESKİL, MALMÜDÜRLÜĞÜ, TAŞINMAZ, SATIŞ, İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı
Kişisel verilerinizin işlendiğini ve saklandığını 6698 sayılı KVKK Md.10 aydınlatma yükümlülüğü kapsamında tarafınıza bildirmek isteriz.