Haber Detayı
15 Ekim 2016 - Cumartesi 13:26 Bu haber 2046 kez okundu
 
Engelli ve eski hükümlülere yönelik proje desteği
- Haberi
Engelli ve eski hükümlülere yönelik proje desteği

09 Ocak 2014 tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair yönetmeliğin 8. Maddesine göre; Engellilerin istihdam edilebilirliklerinin önündeki tüm engelleri kaldırmaya yönelik, kendi işini kurmak isteyen engellilere ve engellilerin işe uyumlarını ve istihdamlarını sağlayacak projelere karşılıksız hibe desteği verilmesi ile ilgili engelli projesi, eski hükümlü başvuru rehberi Kurumumuz internet sayfasında yayımlanmıştır. KENDİ İŞİNİ KURMA HİBE DESTEĞİNE YÖNELİK PROJELER   Kimler başvurabilir. Engellilerde aranılan şartlar   Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40’ından yoksun olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir. Kendi işini kurmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir. İŞKUR’a kayıtlı olmak, Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,18 yaşını tamamlamış olmak, Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, Kendi üzerine aktif veya pasif olarak kayıtlı işyeri olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak),İşyerinin kurulacağı  il sınırları içinde ikamet etmek, Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak. Eski Hükümlülerde aranılan şartlar Mevzuatımızda eski hükümlü bir yıldan daha uzun süreli bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen ve cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenleri, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanları, ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları ve denetimli serbestlik kapsamında olanlar eski hükümlü olarak tanımlanmaktadır. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir. İŞKUR’a kayıtlı olmak,18 yaşını tamamlamış olmak, Eski hükümlü olmak, Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, Kendi üzerine aktif veya pasif olarak kayıtlı işyeri olmamak (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak), İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek, Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak. Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile projesini “Proje Başvuru Rehberi”nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletilmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz. Desteklenecek Maliyetler: Engelliler için Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde, aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir: a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler,  ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 2.000 TL. b) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL. c) Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım,ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 30.000 TL. Eski hükümlüler için   Adalet Bakanlığının ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında bütçe imkanları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 10 katına kadar kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan “kuruluş desteği” verilecektir. Destek verilmeyecek maliyetler İşyeri kirası, depozito, su, elektrik, iletişim vb. abonelik ücretleri,  çalışanların ücretleri, işlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri, vergi, resim, harç, çeşitli üyelik ücretleri, cezalar, işin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan demirbaş ve diğer malzemelerin bedelleri, kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler, karşılanmayacaktır. Engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım giderlerinin toplam kuruluş desteğinin yüzde 10’unu aşan kısmı desteklenmeyecektir. Başvuruda dikkat edilecek hususlar Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporlarında yer alan engellinin çalışamayacağı alanlarda ya da işlerde kurulmak istenen işlere ilişkin projeler kabul edilemez. Proje sahibinin kuracağı işletme ile ilgili alacağı ruhsat vb. izinler ile ilgili yükümlülükler proje sahibine aittir. Engelli ve eski hükümlülerin fiili olarak kendilerinin işin başında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli ve eski hükümlülerin adına sadece vasi olanların kendileri için iş kurmayı amaçlayan projeler ile halen engelli ve eski hükümlüler tarafından işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmeyecektir. Proje başvurusu yapan kişinin üzerinde hangi amaçla olursa olsun bir işyerinin olması durumunda yeni bir işyeri desteği verilmeyecektir. Tarım ve hayvancılık alanında yapılacak projelerde proje sahibinin üzerinde aktif bir işletmenin bulunması durumunda proje kabul edilemeyecektir. Bu anlamda örneğin mevcut arıcılık veya hayvancılık işlerini geliştirmek isteyen projeler kabul edilmeyecektir. Mevcut bir işletmenin devir alınması ya da geliştirilmesini amaçlayan projeler desteklenmeyecektir. Başvuru sahibinin emekli olması durumunda projesi kabul edilmeyecektir. Hazırlanacak proje belgeleri arasında, teklif sahibinin kendisine ait veya başka kişi veya kurumlardan aldığı maddi ve gayri maddi desteklere ilişkin bilgi ve belgelere de yer verilmesi gereklidir. Başka kurum veya kişilerden destek alınan projelerde, aynı maliyet kalemlerine engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurma hibe desteği kapsamında destek sağlanmayacaktır. Bu kapsamda hazırlanacak projede bütçe kalemlerinin ayrıntılı bir şekilde projede yer alması ve proje sahibinin kendi katkısı olması durumunda bu katkının hangi alanlarda olduğu miktarı ile birlikte belirtilmesi gereklidir. Hibe desteği sağlanması kararı verilen projelerin ödemeleri, sözleşme imza tarihinden sonra fatura veya fatura yerine geçen belgeler karşılığı yapılacağından; fatura veya belge olmaksızın önceden ödeme yapılmayacaktır. Sözleşme imza tarihinden önceki tarihlerde düzenlenen faturaların karşılığı ödenmez. Hazırlanacak olan projelerde, işin faaliyet alanı ile doğrudan ilgili olmayan maliyet kalemleri desteklenmeyecektir. Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin sözleşme tarihinden itibaren en az 3 (üç) yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup, aksi durumun tespiti halinde “kuruluş desteği” olarak yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır. Proje sahibi yüklenici, proje süresince başka bir yerde çalışmaz. Sözleşme ve mevzuatta yer alan projelerin kabul edilmeme sebeplerinin sonradan çeşitli şekillerde tespit edilmesi durumunda da sözleşme iptal edilir ve yapılan ödemeler yasal faizi ile geri alınır. Kurulacak işletmelerin işyeri sigortası yaptırması esastır. Yaptırılacak sigortanın kapsam ve lehdar ve diğer hususlarının temel olarak kurulacak işyerinin yaşanacak sorun sonrasında devam etmesini sağlayıcı şekilde olmasına özen gösterilmelidir. 6 aylık kontrollerde kurum tarafından alınan malzemelerin eksik olması durumunda tamamlanması istenir, tamamlanmaması durumunda proje iptal edilerek kuruluş desteği yasal faizi ile geri alınır.   Hangi evraklarla başvuru yapılacaktır? Engelliler Talep dilekçesi, Başvuru Formu, Kimlik fotokopisi, Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği, Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/A doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen 30 bin TL ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir),İkametgâh durumunu gösterir resmi belge , Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı gibi yapılmış örneği (hastane, İŞKUR il müdürlüğü gibi resmi kurumlarca aslı gibi yapılması gerekir), Vergi Dairesinden son başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,, Hayvancılık ve tarım projelerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” örneği (Proje başvuru tarihinden 3 ay öncesine kadar işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığı ayrıca belirtilmelidir.) Eski hükümlüler Talep dilekçesi (Adalet Bakanlığı birimlerince yazılacak resmi yazı),Başvuru Formu,Kimlik fotokopisi,Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/B doldurulacaktır. Kuruluş desteği kapsamında verilen destek miktarı (en fazla brüt asgari ücretin on katı) ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir),İkametgâh durumunu gösterir resmi belge,Vergi Dairesinden son başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge, Hayvancılık ve tarım projelerinde Gıda, Tarım ve  Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” örneği (proje başvuru tarihinden 3 ay öncesine kadar işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığı ayrıca belirtilmelidir.) Destek Verilen Diğer Konular Ayrıca; 1-Engellilere yönelik mesleki eğitim ve rehabilitasyon projelerine, 2-Engellinin İstihdamını Sağlayacak Destek Teknolojilerine İlişkin Projelere, 3-Engellinin İşe Yerleştirilmesi, İşe Ve İşyerine Uyumunun Sağlanmasına Yönelik Projelere de finansal destek sunulabilecek. Başvuru Yeri ve Son Başvuru Tarihi ww.iskur.gov.tr adresinde bulunan Başvuru Rehberinde belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanacak projeler, son başvuruları;  Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı gibi yapılmış örneği (hastane, İŞKUR il müdürlüğü gibi resmi kurumlarca aslı gibi yapılması gerekir), Vergi Dairesinden son başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,, Hayvancılık ve tarım projelerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” örneği (Proje başvuru tarihinden 3 ay öncesine kadar işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığı ayrıca belirtilmelidir.) Eski hükümlüler Talep dilekçesi (Adalet Bakanlığı birimlerince yazılacak resmi yazı),Başvuru Formu,Kimlik fotokopisi,Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/B doldurulacaktır. Kuruluş desteği kapsamında verilen destek miktarı (en fazla brüt asgari ücretin on katı) ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir),İkametgâh durumunu gösterir resmi belge,Vergi Dairesinden son başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge, Hayvancılık ve tarım projelerinde Gıda, Tarım ve  Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” örneği (proje başvuru tarihinden 3 ay öncesine kadar işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığı ayrıca belirtilmelidir.) Destek Verilen Diğer Konular Ayrıca; 1-Engellilere yönelik mesleki eğitim ve rehabilitasyon projelerine, 2-Engellinin İstihdamını Sağlayacak Destek Teknolojilerine İlişkin Projelere, 3-Engellinin İşe Yerleştirilmesi, İşe Ve İşyerine Uyumunun Sağlanmasına Yönelik Projelere de finansal destek sunulabilecek. Başvuru Yeri ve Son Başvuru Tarihi www.iskur.gov.tr adresinde bulunan Başvuru Rehberinde belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanacak projeler, son başvuruları 9 Aralık 2016 tarihi mesai saati sona erene kadar. Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne istenen bilgi ve belgelerle birlikte bir (1) asıl ve bir (1) kopya olarak elden verilecek veya posta ile gönderilecektir.                                                   Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü   
Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör:
Etiketler: Engelli, ve, eski, hükümlülere, yönelik, proje, desteği,
Yorumlar
Haber Yazılımı
Kişisel verilerinizin işlendiğini ve saklandığını 6698 sayılı KVKK Md.10 aydınlatma yükümlülüğü kapsamında tarafınıza bildirmek isteriz.